ร่วมใจช่วยเหลือสังคม

ร่วมบริจาค

ทางไปรษณีย์โดยธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินในนาม

    ดร.พระครูอาทรประชานาถ
    วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง ลพบุรี ๑๕๐๐๐

ทางธนาคาร
โดยใช้บัตร ATM ของธนาคารกสิกรไทยที่ตู้บริการ ATM ของธนาคารกสิกรไทย

  • ชื่อบัญชี "กองทุนธรรมรักษ์สงเคราะห์เด็กติดเชื้อเอดส์" เลขที่ ๑๗๔-๒-๔๐๙๑๑-๙
  • ชื่อบัญชี "กองทุนธรรมรักษ์สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์" เลขที่ ๑๗๔-๒-๔๐๙๑๒-๗
  • ชื่อบัญชี " กองทุนธรรมรักษ์สงเคราะห์คนชรา" เลขที่ ๑๗๔-๒-๔๐๙๑๔-๓
  • ชื่อบัญชี "กองทุนธรรมรักษ์สงเคราะห์พระสงฆ์อาพาธ" เลขที่ ๑๗๔-๒-๔๐๙๑๓-๕
  • ชื่อบัญชี “กองทุนรวมธรรมรักษ์วัดพระบาทน้ำพุ” เลขที่ ๑๗๔-๒-๔๐๙๑๐-๐

ทางไปรษณีย์โดยธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินในนาม

  • สั่งจ่ายในนาม ดร.พระครูอาทรประชานาถ


 
© Copyright WorldMedic Information & Technology. All Rights Reserved.1998-2025