สารบัญเอดส์ >

บทสรุป

โรคเอดส์ เป็นโรคร้าย ในปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนที่ได้ผลที่จะรักษาหรือป้องกันได้ ดังนั้น
วิธีป้องกันโรคเอดส์ที่ดีที่สุดก็คือ การให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกเพศ ทุกวัยมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคเอดส์อย่างถูกต้อง เพื่อที่เขาจะได้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตัวเองติดเชื้อเอดส์ขึ้นมา เพราะโรค
เอดส์เป็นโรคที่ป้องกันได้ ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเอง ดังนั้น จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะได้ช่วยให้
ทุกคนรู้จักป้องกันตนเองโรคเอดส์ โดยที่ในขณะเดียวกันก็ไม่ตื่นกลัวเอดส์จนไร้เหตุผล และควรตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ไม่ว่าจะมีภาระหน้าที่อะไร จะต้อง
ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์แก่ญาติสนิทมิตรสหายและผู้อื่นที่รู้น้อยกว่าเราต้องช่วยกัน
ปลุกให้เกิดสามัญสำนึก และความตระหนักถึงภัยของโรคเอดส์ว่ามันมาเคาะประตูบ้านของทุกคนแล้ว
จะต้องใส่ใจในการป้องกันตนเอง ถ้าพลั้งเผลอ ลูกเมียของเราจะรับเคราะห์กรรมไปด้วย ในขณะเดียวกันต้องรู้ให้จริงว่าโรคเอดส์ไม่ติดต่อทางสัมผัส ทางลมหายใจ ทางอาหาร ทางน้ำลาย คนที่ติดเชื้อเอดส์
ไม่เป็นภัยต่อใคร ถ้าไม่ไปร่วมเพศหรือไปใช้เข็มฉีดยาร่วมกับเขา ไม่ต้องไปกลัวเขามากให้ความรักและ
ความเห็นใจเขาบ้างเถอะ อย่างน้อย ๆ ก็เป็นคนไทยด้วยกันอีกหน่อยอาจมีญาติเรา ลูกเราโชคร้ายอย่าง
นั้นบ้างก็ได้


 

 

 

 


 

 

 

 
© Copyright WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1999-2003